کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات گسترده و اعتراض اتحادیه های کارگری ایتالیا

تظاهرات گسترده و اعتراض اتحادیه های کارگری ایتالیا3

اتحادیه مرکزی کارگران ایتالیا روز یکشنبه 27 خردادماه در تظاهرات بزرگ علیه دولت ملونی (نخست وزیر) و اختصاص بودجه جنگی وی به خیابان‌ها آمدند.

تشکل‌های کارگری ایتالیا در اعتراض به سیاست‌های اختصاص بودجه نظامی ایتالیا و کاهش بودجه بخش‌های رفاهی و بازنشستگی به خیابان‌ها آمدند.تظاهرات علیه دولت ملونی و اقتصاد جنگی وی باعث شد علاوه بر کارگران عضو اتحادیه‌ها،هزاران دانشجو،معلم و بازنشسته نیز به اعتراضات بپیوندند.اعتراض به اختصاص بودجه برای تداوم جنگ در اوکراین برای گسترش ناتو،اعتراض برای تداوم حمایت از جنگ علیه مردم غزه و اختصاص منابع نظامی و امنیتی ایتالیا به مردم و طبقات فرودست این کشور از مطالبات کارگران بود.همچنین مبارزه برای دستمزد،افزایش استاندارد ایمنی در محل کار مانند کشورهای اروپای غربی،افزایش استخدام‌های دولتی و عدالت در پرداخت حقوق از جمله مطالبات این معترضان بود.