کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

تظاهرات معلمان و کارمندان اقلیم کردستان

هزاران معلم و کارمند بخش های آموزشی در استان سلیمانیه روز سه شنبه 19 دی ماه طی تظاهراتی گسترده نسبت به عدم پرداخت حقوق از سوی مقامات دولتی اقلیم کردستان اعتراض کردند.

اعتراضات معلمان در اقلیم کردستان عراق  از آغاز سال تحصیلی جدید شروع شده است و هزاران معلم و کارمندبخش های آموزشی رسمی در استان سلیمانیه،طی تظاهراتی گسترده،خواستار دریافت حقوق خود هستند.این افراد که ماه ها است حقوق خود را دریافت نکرده اند،خواستار بهبود وضعیت معیشتی خود هستند.تظاهرات کنندگان در سلیمانیه به سمت ساختمان دستگاه قضایی و استانداری رفتند تا مطالبات خود را مطرح کنند و خواستار تحقق آن پیش از آغاز فعالیت رسمی مراکز آموزشی شوند.این تظاهرات در پی وعده وزیر آموزش و پرورش اقلیم کردستان عراق مبنی بر ازسرگیری ارتقای رتبه و عقد قرارداد با معلمان شکل گرفته است.گفتنی است که یکی از خواستەهای اصلی معترضات،استعفای وزیر آموزش و پرورش اقلیم کردستان است.همچنان معلمان اقلیم کردستان عراق،تظاهرات خود راتشدید و تاکید کردند که تا تحقق مطالباتشان به این تظاهرات ادامه می دهند.