کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات علیە احکام اعدام در کشورهای مختلف

شهروندان آزادیخواه در سوئد و دانمارک روز شنبه 8 اردیبهشت ماه در تجمعاتی اعتراضی علیه حکم اعدام توماج صالحی و سایر احکام اعدام در ایران شرکت کردند.

براساس گزارشات متتشرشده،در این روز شهر استکهلم پایتخت سوئد و دانمارک شاهد حضور جمعی از شهروندان مخالف حکم اعدام بود.در این تجمع علاوە بر محکومیت صدور حکم اعدام توماج صالحی،علیە صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی دیگری مانند “رضا رسایی،مجاهد کورکور و حبیب دریس” شعارهای اعتراضی سر دادە شد.تجمع کنندگان همچنین از سازمانهای بین المللی و دولت های داعی حقوق بشر خواستند کە در مقابل ماشین قتل دولتی رژیم جمهوری اسلامی سکوت نکردە و بە آن،جرات کشتار بیشتر شهروندان را ندهند.