کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات علیه سیاست های فشار و سرکوب دولت سوئد

روز شنبه 25 فروردین ماه شمار زیادی از شهروندان آزادیخواه ساکن سوئد،آکسیونی اعتراضی در استکهلم پایتخت این کشور در اعتراض بە سیاست‌های سرکوبگرانه دولت سوئد علیە کوردهای ساکن این کشور برگزار کردند.

شمار زیادی از شهروندان کورد ساکن کشور سوئد از شهرهای مختلف به همراه فعالان سیاسی و مدنی در این تجمع شرکت کردند.هدف از برگزاری چنین آکسیونی،محکوم کردن سیاست های سرکوبگرانه دولت سوئد علیه کوردهای ساکن این کشور به دلیل فشارهای رژیم ترکیه و همچنین تشدید انزوا در امرالی بود.در سخنرانی‌های ارائه شده در این آکسیون اعتراضی سیاست های دولت سوئد علیه ملت کورد و جنبش آزادیخواهانه کورد را سیاست‌های فاشیستی و در راستای اهداف رژیم ترکیه عنوان کردند و افزودند که مردم سوئد باید در مقابل این سیاست نژادپرستانه ایستادگی کنند.