کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات شهروندان علیە احکام اعدام در آلمان

شهروندان آزادیخواه در شهر فرانکفورت آلمان روز چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه در اعتراض به سه شنبه های سیاه در زندانهای جمهوری اسلامی در تجمعاتی اعتراضی علیه حکم اعدام توماج صالحی و سایر احکام اعدام در ایران شرکت کردند.

براساس گزارشات متتشرشده،در این روز شهر فرانکفورت آلمان شاهد حضور جمعی از شهروندان مخالف حکم اعدام بود.در این تجمع علاوە بر محکومیت صدور حکم اعدام توماج صالحی،علیە صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی دیگری مانند “رضا رسایی،مجاهد کورکور و حبیب دریس” شعارهای اعتراضی سر دادە شد.تجمع کنندگان همچنین از سازمان های بین المللی و دولت های داعی حقوق بشر خواستند کە در مقابل ماشین قتل دولتی رژیم جمهوری اسلامی سکوت نکردە و بە آن،جرات کشتار بیشتر شهروندان را ندهند.