کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات شهروندان اروپا در اعتراض بە حملە گرو‌ه‌های وابسته به ترکیە

تظاهرات شهروندان اروپا در اعتراض بە حملە گرو‌ه‌های وابسته به ترکیە1

در ادامە واکنش‌ها بە حملە اعضای گروه‌های نژادپرست وابستە بە دولت ترکیە بە کوردها در بلژیک،شامگاه روز دوشنبە 6 فروردین ماه،صدها نفر در چند شهر اروپایی تظاهرات کردند.

صدها نفر از شهروندان آزادیخواه در شهر فرانکفورت آلمان در اعتراض بە حملە اخیر گرو‌ه‌های نژادپرست وابستە بە دولت ترکیە بە شهروندان کورد در بلژیک،تظاهرات و این حملات را محکوم کردند.همچنین تظاهرکنندگان کورد و فعالان انترناسیونالیست در جریان این تجمع،سرودهای انقلابی خواندند و در حمایت از جنبش آزادیخواهی کوردستان شعارهای اعتراضی سردادند.یکشنبە شب صدها نفر از اعضای گروه‌های نژادپرست وابستە بە دولت ترکیە در بلژیک بە شماری از شهروندان کورد کە از یک مراسم نوروزی بە خانەهای خود بازمی‌گشتند حملە کردند که در جریان آن حملە،چند شهروند کورد زخمی شدند کە حال برخی از آنها وخیم گزارش شدە است.