کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات زنان فرانسه علیه راست گرایان افراطی

تظاهرات زنان فرانسه علیه راست گرایان افراطی2

بیش از ۲۰۰ جمعیت و سازمان‌های مردم نهاد و سندیکاها برای ‌پشتیبانی تظاهرات بزرگ فمنیستی ضد راستگرایان افراطی در میدان جمهوری  پاریس گردهم آمدند.

پس از اینکه در نظرسنجی‌ها مشخص شد که راستگرایان تندرو بیشرین آرا را به دست خواهند آورد، زنان زیادی نیز علیه خطرات به حکومت رسیدن راستگرایان تندرو به میدان آمدند. ریاست سندیکای CGT، سوفیه بنت درباره اهداف خود گفت‌: ‌هدف ما اینست که از عقب رفتن حقوق زنان جلوگیری کنیم. برای آینده نهاد‌هایی به مثابه برنامه‌ریزی خانواده بسیج شویم و علیه احزاب واژگون‌نما و دروغگو مبارزه کنیم.‌ نظرسنجی ها نشان داد که راستگرایان تندرو ائتلاف جمهوری‌خواه اریک کیوتی‌نه در انتخابات ۳۵.۵ درصد یعنی بیشترین آرا را بدست خواهند آورد. در عین ‌حال جبهه خلق نوین که ائتلاف احزاب چپگرا می‌باشد، ۲۹.۵درصد از آرا را بدست خواهند آورد نیز در جایگاه دوم قرار می‌گیرند. اکثریت جمهوری‌خواه نیز با ۱۹.۵ درصد آرا جایگاه سوم را خواهند داشت.