کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تصویب حداقل دستمزد سال 1403

تصویب حداقل دستمزد سال 1403 3

روز دوشنبه 28 اسفندماه، حداقل حقوق کارگران بدون امضای به اصطلاح نمایندگان کارگری در جلسه شورای عالی کار تصویب شد.

طبق گزارشات منتشر شده،  جلسه شورای عالی کار با نمایندگان کارگران که با موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ در جریان بود، با ترک جلسه از سوی به اصطلاح نمایندگان کارگران و بدون امضای آنها حداقل دستمزد به تصویب رسید.گفته شده، افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده ۳۵٪ تعیین شده است و این عدد حتی مورد تایید اعضای کارگری شورای عالی کار نیست. دولت به افزایش بیش از ۳۵ درصدی حداقل مزد رضایت نداده است. اخبار حاکی از این است که گروه کارگری در جریان مذاکرات به دلیل عدم توافق با طرفین دولت و کارفرمایی جلسه شورای عالی کار را ترک کرده است.