کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

تشکر و قدردانی

 

بعد از اعلام خبر مرگ نابهنگام رفیق رحمان نجات عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران و از کادرهای شناخته شده و قدیمی کومه له، بسیاری از احزاب و سازمان های سیاسی، نهادهای کارگری و دوستان و رفقای مبارز قدیمی از طرق مختلف، چه با شرکت در مراسم خاکسپاری و حضور در مراسم گرامیداشت یاد وی که در مقر مرکزی کومه له برگزار گردید، چه از طریق صدور اطلاعیه های علنی و یا ارسال پیام تسلیت و یا از راه تماس های تلفنی با ارگانهای رهبری همدردی خود را باصفوف تشکیلات حزب و کومه له و با خانواده وی ابراز داشتند.
بدینوسیله از همه این احزاب، سازمانها، نهادها و دوستان و رفقای عزیز و گرامی که به اشکال مختلف همدردی و محبت های خود را ابراز داشتند، صمیمانه تشکر و قدردانی می کنیم.اگرچه غم از دست دادن عزیزانی چون رحمان همیشه سخت و طاقت فرسا ست، لیکن ابراز همدردی و تسلیت و حضور گرم و صمیمانه شما غم و اندوه از دست دادن وی را قابل تحمل تر کرد.
کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران
۲۶ تیر ۱۳۹۶
۱۷ ژوئیه ۲۰۱۷