کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

تدوین منشور خواستهای حداقلی مردم کردستان یک ضرورت است

انقلاب ژینا با شعار محوری «زن، زندگی، آزادی» شور و شوقی بە تودە های میلیونی کارگر و زحمتکش، مردم کردستان، بلوچستان، اقلیت های ملی و مذهبی، زنان، جوانان، دگرباشان، جریانات سیاسی و اجتماعی دادە کە خواستهای حداقلی، پایە ایی و استراتژیک خود را یک بار دیگر تعریف و تدوین کنند. تازه ترین تلاش در این زمینه در تاریخ ۲۵ بهمن  ۱۴۰۱ انتشار “منشور‌ مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی ایران” توسط  نهادها و تشکل های مستقل صنفی و مدنی داخل کشور  است. این منشور شامل مطالبات مهمی است که مردم کردستان همراه با جوانان و زنان کارگران در سراسر ایران سالها است برای تحقق آنها در عرصه های مختلفِ  سیاسی و طبقاتی، مبارزه کرده اند. اما این سند با همه اهمیت و قابل دفاع بودن آن، از لحاظ مطالبات حداقلی مردم کردستان حق مطلب را ادا نمی کند. مردم کردستان ۴۴ سال است برای رفع ستم و تبعیض و کسب آزادی و حقوق پایه ایی خود پنجه در پنجه جمهوری اسلامی افکنده و قربانی داده اند.

در همان سالهای نخستینِ بر سر کار آمدن رژیم اسلامی، مطالبات حداقلی مردم کردستان از سوی هیات نمایندگی خلق کرد، که کومه‌له از اعضاء فعال آن بود در قالب یک منشور ۲۶ ماده ای تدوین شد. در آن هنگام کومەلە علاوە بر برنامە های حزبی و سند حقوق پایە ایی مردم زحمتکش کردستان ، فعالانە در تدوین سند اصلی هیئت نمایندگی خلق کرد مشارکت نمود. این منشور مورد پشتیبانی وسیع مردم کردستان قرار گرفت. اما رژیم جمهوری اسلامی نه تنها آنرا نپذیرفت بلکه پاسخ به مردم کردستان را با لشکر کشی و کشتار داد.

اکنون که «منشور‌ مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی ایران» تدوین شده است، جادارد که در کنار آن منشور حداقلی، خواسته ها و مطالبات مردم کردستان نیز  به روز شود و در معرض افکار عمومی قرار گیرد.

کومەلە در تداوم جهت گیری مسئولان و انقلابی گذشته ، تدوین و دقیق کردن خواستهای حداقلی مردم کردستان را در شرایط جدید ضروری و در جهت منافع مردم و انقلاب جاری می داند و قویاً از تلاشهایی که در این زمینه صورت می گیرد،حمایت می کند.

تجربە انقلاب سال ۱۳۵۷ علیە رژیم سلطنتی و تجارب همە انقلابات شکست خوردە چند دهە گذشتە بە ما می آموزد کە نفی و نخواستن یک رژیم و نظام سیاسی کافی نیست.

لازم است خطوط اصلی خواستها و برنامە‌اییِ رژیمِ جایگزین، از قبل و با دقت  در معرض افکار عمومی قرار گیرد و سرانجام در جریان نبرد برای سرنگونی جمهوری اسلامی پیش نویس قانون اساسی آینده ایران آماده شود. در دنیای معاصر پایبندی بە منشورهای سیاسی، اجتماعی، محیط کاری، رسانە ای و استخدامی شرط اصلی دموکراتیزە کردن جامعە و شرکت مردم در تعیین سرنوشت خویش است. وجود و پذیرش منشورهای دموکراتیک و برابری‌طلبانە، فاکتور مهمی برای زیرِ ذره بین بردن حرف و عمل امروزِ نیروها و جریانات مدعی قدرت در ایران خواهد بود و معیار واقعی برای قضاوت در مورد عملکرد آنها را به دست می دهد.

ما نیز به سهم خود فعالین و متخصصین در این عرصه را فرا می خوانیم تا منشور حداقلیِ خواسته ها و مطالبات مردم کردستان را منطبق با محتوای پیشرو، مترقی، وحدت‌طلبانه و سراسریِ «انقلاب ژینا» تدوین و به روز کنند. بدیهی است که کومه له در این راه از هیچگونە همکاری در جهت آماده کردن چنین سندی دریغ نخواهد کرد.