کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم نارضایتی کارگران پروژه ای پتروشیمی کنگان و عسلویه

کارگران پروژه‌ای شاغل در پتروشیمی کنگان و عسلویه روز دوشنبه 7 خردادماه برای چندمین روز متوالی دست به اعتصاب زده و در محوطه کارگاه تجمع کردند.

بر اساس گزارش منتشرشده،تجمع کارگران در پی عدم پرداخت حقوق معوقه آنها صورت گرفته است.از قرار معلوم هرکدام از این کارگران دارای سه تا چهار ماه دستمزد معوقه می باشند و پیمانکار به بهانه‌هایی از جمله نبود نقدینگی از پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران خودداری می ورزد.خواسته ‌اصلی  کارگران اعتصابی افزایش حقوق‌ها متناسب با رشد تورم و اجرای نوبت‌کاری 20 روز کار و 10 روز استراحت می‌باشد.گفتنی است که سال گذشته نیز کارگران اعتصابی در بیش از 20 استان کشور حول همین خواسته‌ها دست به اعتصاب زدند.این خواسته‌ها چنان فراگیر بود که تعداد کارگاه‌های اعتصاب کننده به بیش از 100 کارگاه رسید اما دولت و کارفرمایان نه تنها در این زمینه اقدامی نکردند،که سعی بر تفرقه اندازی بین کارگران نمودند.