کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم موج بازداشت دانشجویان

تداوم موج بازداشت دانشجویان 3

کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور، همچنان از بازداشت دانشجویان در دانشگاه های مختلف کشور خبر می دهد.

محمدمحسن نداف دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی، واران محمدنژاد دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه هنر یزد و اهل سنندج، احمد اسمی دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران، فرزانه میرفردی دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه ازاد یاسوج، رضا رشیدی دانشجوی کارشناسی ارشد نقشه‌برداری دانشگاه تهران، محمدابراهیم کریم‌بخش دانشجوی میکروب‌شناسی دانشگاه بوعلی‌ سینا همدان، دانیال خیرآبادی دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی مشهد، امیر سعادتی دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه تهران پردیس فومن، علیرضا موسوی دانشجوی مهندسی معدن دانشگاه تهران، روز پنجشنبه هفته گذشته با حلمه نیروهای امنتی بازداشت و کلیه وسائل الکترونیکی آنها ضبط شده است. گفتنی است تا بدین لحظه از وضعیت و نهاد بازداشت‌کننده این دانشجویان اطلاعی در دست نیست.