کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم فشارهای امنیتی بر دانشجویان توسط حراست دانشگاه امیرکبیر

روز چهارشنبه 9 خردادماه،حراست دانشگاه امیرکبیر در دانشکده فیزیک و انرژی به بهانه افتادن مقنعه،به یک دانشجو دختر مقطع ارشد فیزیک حملە کردە و متوسل بە “برخورد فیزیکی” شدند.

پس از این اتفاق دانشجوی دختر دچار شوک عصبی شده و با کاهش ضربان قلب،تنفسش کاهش پیدا کرده است.گفته میشود پس از تماس با اورژانس دانشگاه،نیروهای اورژانس با بیان اینکه دانشکده فیزیک و انرژی خارج از دانشگاه است از پذیرش این بیمار اورژانسی سرباز زدەاند.گفتنی است که موج جدید خشونت‌ها علیه زنان در ایران که به بهانه “امر به معروف و نهی از منکر” انجام می‌گیرد و در راستای اشاعه حجاب اجباری دلخواه رژیم ایران اعمال می‌شود.در هفتەهای گذشتە ویدیوهای زیادی در شبکەهای اجتماعی منتشر شدەاند کە حاکی از خشونت وحشیانه و رفتارهای زن‌ستیزانە ماموران مسلح جمهوری اسلامی هستند و پخش این تصاویر در شبکەهای مجازی،خشم و انزجار عمومی را در پی داشتە است.