کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تداوم حمایت های جهانی از خیزش انقلابی مردم ایران

ایرانیان مقیم چند کشور از جمله ترکیه آلمان و آمریکا روز دوشنبه 25 مهر ماه  مقابل سفارتخانه های رژیم تجمع‌های اعتراضی برگزار‌کردند و شعارهایی علیه حکومت جمهوری اسلامی سر دادند.

در خارج از کشور، شهروندان ایران و ترکیه در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول تجمع اعتراضی برگزار‌کردند. ایرانیان شهر “هیوستون” آمریکا نیز در حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران راهپیمایی کرده و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. همچنین در هانوفر آلمان نیز در محکوم کردن قتل، کشتار و زخمی کردن شمار زیادی از زندانیان و به آتش کشیدن زندان اوین  توسط رژیم جمهوری اسلامی و همچنین در حمایت از قیام سراسری و انقلاب ایران تجمعاتی برگزار گردید.