کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تخریب منازل مسکونی ساکنان بومی در بلوچستان

روز سه شنبه 1 اسفندماه برای سومین بار در طول یک هفته‌ی گذشته،مامورین بنیاد مسکن به پشتیبانی نیروی انتظامی اقدام به تخریب منازل و تصرف زمین ساکنین بلوچستان کرده‌اند.

این یورش های امنیتی ماموران بنیاد مسکن این بار در منطقه‌ی «گاوداران» در حومه‌ی «دزاپ» زاهدان و در حالی صورت گرفته که ساکنین این منازل سند مالکیت داشته‌اند.به گزارش منابع محلی،نیروهای امنیتی و بنیاد مسکن پس از تخریب چند‌ساعته‌ی منازل در این منطقه اعلام کرده‌اند که در روزهای آینده تمام این منطقه را با خاک یکسان خواهند کرد و شهروندان این مناطق را تهدید کرده اند.شایان ذکر است این تصرفات غیرقانونی که از میانه‌ی سال جاری شدت گرفته،اهداف نظامی و امنیتی دارد و باعث کوچ اجباری بسیاری از ساکنین بومی شده است.