کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع کارگران نیروگاه گازی سیکل ترکیبی آبادان

اوایل صبح روز شنبه 12 مهر ماه بار دیگر برای دومین بار کارگران پیمانی نیروگاه گازی سیکل ترکیبی گازی آبادان در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه، سنوات و عیدی و پاداش پایان سال خود تجمع کردند.

این کارگران می گویند “بخشی از مطالبات مزدی، سنواتی و عیدی آنها از ابتدای سال جاری پرداخت نشده و در نتیجه این اتفاق دشواری‌های بسیاری از لحاظ معیشتی برای حدود یکصد نفر از آنها به وجود آمده است”. کارگران پیمانی این نیروگاه با بیان اینکه بیش از ۴۵ روز از دریافت آخرین حقوقشان می‌گذرد، عنوان کردند: از ابتدای سال جاری حق سنوات آنها پرداخت نشده و عیدی و پاداش سال ۹۸ خود را نیز دریافت نکرده‌اند.