کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع کارکنان شرکت کاوشگران معدن ۵ گل گهر

 

صبح روز شنبه 22 تیر ماه، برای دومین بار کارکنان شرکت کاوشگران معدن ۵ گل گهر با خواست بازگشت به کار، دست به تجمع زدند.
کارکنان شرکت کاوشگران معدن ۵ گل گهر که در روز پنجشنبه ۲۰ تیرماه نیز دست به تجمع زده بودند خواستار بازگشایی این معدن و بازگشت به کار خود شدند. آنها همچنین با برپایی تجمع مقابل فرمانداری رژیم در سیرجان نسبت به بیکار شدن و مشکلات شغلی خود اعتراض کردند. گفتنی است معترضان اعلام کردند تا رسیدن به خواسته های شان دست از اعتراض بر نخواهند داشت.