کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع رانندگان اخراجی شرکت واحد

 

 

روز چهارشنبه 26 تیر ماه، برای هفتمین روز متوالی رانندگان اخراجی شرکت واحد با در دست داشتن نوشته ای، مقابل وزارت کار  رژیم خواهان بازگشت بکار شدند.

گفته می شود، نامه نگاری و دخالت نهادهای امنیتی در رسیدگی به پرونده های آنان، سوء استفاده مدیریت شرکت واحد از فساد اداری موجود در مراجع رسیدگی همچنین همراهی وزارت کار با اعمال فشار صورت گرفته از جانب نهادهای امنیتی برای ادامه اخراج این رانندگان، مانع از بازگشت “فرحناز شیری، رضا شهابی، حسن سعیدی، ناصر محرم زاده و حسین کریمی سبزوار” بوده است. در جریان این تجمع نیروهای انتظامی رژیم در محل تجمع حاضر شده و با تهدید رانندگان سعی داشتند به تجمع آنها خاتمه دهند ولی معترضان  همچنان با اراده قوی ایستادند و خواهان بازگشت بکار خود شدند.