کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع اعتراضی کارگران شهرداری رشت

به گزارش منتشره، دوشنبه شب اول مهر ماه، برای دومین بار، جمعی از کارگران بخش نظافت شهری شهرداری رشت در اعتراض به عدم پرداخت 2ماه دستمزد معوقه خود دست به تجمع زدند.

این کارگران نسبت به پرداخت حقوق خود برمبنای سال گذشته و عدم پرداخت حقوق ماه های مرداد و شهریور ماه اعتراض دارند. گفتنی است یکشنبه شب نیز جمعی دیگر از کارگران بخش نظافت شهری شهرداری رشت در اعتراض به عدم پرداخت 2ماه دستمزد معوقه خود در ادامه اعتصاب و تجمع همکارانشان دست به تجمع زدند.