کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمعات دامنه دار کارگران اخراجی شهرداری ساری

روز شنبه 13 مهر ماه شماری از کارگران اخراجی شهرداری ساری در ادامه اعتراضات دامنه دار خود مقابل ساختمان شهرداری، دست به تجمع زدند.

به گفته کارگران معترض  روزیکشنبه 7مهر ماه  سال جاری، شهردار ساری حدود 600 کارگر این شهرداری را به بهانه های مختلف از جمله “اتمام قرارداد کار و عدم نیاز” از کار اخراج کرد. گفتنی است طی روزهای گذشته این کارگران با برپایی تجمعات اعتراضی دامنه دار مقابل ساختمان شهرداری خواستار بازگشت به کار خود شده اند.