کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز

روز چهارشنبه بیست و پنجم بهمن ماه ۱۴۰۲، اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان همچنان ادامه دارد.

گفته شده، دلیل این دور از اعتصاب، وجود نواقص و ایرادات اساسی در برخی آیتم های طرح طبقه بندی مشاغل و مطالبه همسان سازی دستمزدها با شرکت های فولادی مشابه و همجوار است. همچنین کارگران همه فعالیتهای شرکت در تمامی بخشها را متوقف کرده اند و خواستار “افزایش حقوق و دستمزد و ارتقاء سطح معیشت پرسنل، افزایش تولید و رفع موانع تولید ، تغییر ساختار معیوب و ناکارآمد مدیریتی موجود و استفاده از مدیران جوان و متخصص و پرداخت حق بدی آب و هوا” هستند.