کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب کارگران پیمانکاری صنعت نفت و گاز

تداوم اعتصاب کارگران پیمانکاری صنعت نفت و گاز 2

اعتصاب کارگران پروژه ای با خواست افزایش دستمزدها روز پنجشنبه 31 خرداد ماه، در شرکتهایی از جمله در شرکت پایندان، اکسیر صنعت و سایت های ۱و ۲ و ۳ پترو پالایش، و کیان سازه وارد چندمین روز خود شده و کماکان ادامه دارد.

افزایش دستمزدها، خواست اول کارگران پروژه ای نفت برای قراردادهای سال جاری است. کارگران میگویند: با اعتصابات سراسری پیمانکاران را عقب میزنند تا افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها را به عنوان حق مسلم خود تحمیل کنند و از آن کوتاه نخواهند آمد. کارگران افزودند: با توجه به رشد سرسام آور تورم انتظار حداقل کارگران پروژه ای نفت افزایش ۴۵ درصدی دستمزدها در تمام سطوح مزدی است و تا رسیدن به آن به اعتصابات ادامه خواهند داد. گفتنی است، مدیر عامل شرکت آلای مهستان، کارگران را به مرخصی اجباری فرستاده و به جای آنها نیروی جدید استخدام کرده است که این موضوع بر خشم و اعتراض کارگران شدت داده است.