کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب کارگران تراورس حوزه احمد آباد

بنا به گزارش منتشره، روز چهارشنبه 9 مردادماه، کارگران تراورس حوزه احمد آباد برای پنجمین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود دست به اعتصاب غذا زدند.

کارگران تراورس حوزه احمد آباد، از روز پنجشنبه هفته گذشته تاکنون با اعتصاب در محل کار خواستار دریافت 3 ماه دستمزد معوقه خود می باشند ولی تاکنون هیچ مقام مسئولی پاسخگوی آنها نبوده است. این کارگران همچنین نسبت به عدم پرداخت حق بیمه خود اعتراض دارند و می‌گویند: همسان با دستمزد، حق بیمه آنها نیز در سال جاری حدود 3ماه واریز نشده و در نتیجه در تمدید دفترچه‌های بیمه درمانی خود با مشکل مواجه شده اند. به گفته‌ این کارگران، هیچکدام از  وعده‌هایی که برای پرداخت معوقات داده‌اند تاکنون محقق نشده و اعتصاب آنان همچنان ادامه دارد.