کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

تداوم اعتصاب کارگران اداره برق مریوان

تداوم اعتصاب کارگران اداره برق مریوان

کارگران سیمبان بخش اتفاقات و عملیات برق مریوان، روز یکشنبه17 تیرماه، برای دومین روز متوالی دست به اعتصاب زده و به سر کار نرفته اند .

بخش اتفاقات برق مریوان بصورت پیمانکاری و به بخش خصوصی واگذار گردیده است .خواست و مطالبه کارگران سیمبان به سر افزایش دستمزد و بیمه ماهیانه با پیمانکار مربوطه میباشد  که پیمانکار از تعیین افزایش دستمزد و بیمه سر باز میزند . آنان متعهد شده اند که تا به خواسته هایشان رسیدگی نشود متحدانه به سر کارشان باز نگردند  . گفتنی است، دستمزد کنونی کارگران سیمبان در ایران حدود ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومان است که چند برابر زیر خط فقر در ایران میباشد .