کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب کارکنان رسمی سکوهای  گاز پارس جنوبی

کارکنان رسمی شاغل در ۳۴ سکوی تولید گازو نفت منطقه پارس جنوبی از روز ۱۴ دیماه تاکنون در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان دست به اعصتاب زده اند.

برپایه گزارشات منتشرشده  از ۳۷ سکوی تولید گاز منطقه پارس جنوبی تنها ۳ در این اعتراض شرکت نکرده و مابقی ۳۴ سکوی گازی در روزهای گذشته علیرغم حفظ و تداوم روال تولید، از ارسال گزارشات تولید خودداری کرده‌اند. کارکنان رسمی صنعت نفت خواستار اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و پرداخت بک‌پی آن، حذف مالیات زیاد از حقوق‌ها، حذف سقف حقوقی، افزایش حقوق و دستمزد، پرداخت پاداش بازنشستگی، بهبود خدمات رفاهی و وضعیت بهداشت و درمان، ابطال اساسنامه صندوق نفت و رسیدگی به دیگر مطالباتشان هستند.