کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب و اعتراضات کارگران هفت تپه و آزادی 6نفر از کارگران بازداشتی

روز چهارشنبه 17 مهر ماه، اعتصاب و اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه وارد شانزدهین روز خود شد.

بر اساس این گزارش، کارگران هفت تپه در ادامه اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود از چمله آزادی کارگران زندانی و خصوصی سازی شرکت، برای شانزده همین روز درمحوطه شرکت روبروی دفتر مدیریت دست به اعتصاب زدند. لازم به ذکر است، 6 تن از کارگران این شرکت که روز یکشنبه ۱۴ مرداد بازداشت شده بودند شده بودند به طور موقت آزاد شدند.