کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتراض و بازداشت کارگران شرکت واحد

از اولین ساعات بامداد روز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه در سامانه های خطوط “بی آر تی”، کارگران واحدهای تعمیرگاه و پنجری و توقفگاهها هم به اعتصاب پیوستند.

براساس ویدئوهای منتشر شده، باوجود اینکه تمامی مدارس و دانشگاهها وادارات را درتهران به دلیل آلودگی هوا تعطیل شده اند اما تاثیرات اعتصاب رانندگان شرکت واحد خطوط بی آرتی در سطح شهرتهران کاملاً مشهود میباشد . همچنین به دنبال اعتصاب روز دوشنبه، چندین تن از کارگران توسط نهادهای امنیتی رژیم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده اند.  رانندگان اعلام کرده اند تا آزادی کامل بازداشتی ها و تحقق مطالبات به این اعتصاب ادامه خواهند داد.