کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتراض راننده‌‌های استیجاری شرکت توزیع برق گیلان

نارضایتی ۱۸۰راننده استیجاری شرکت توزیع برق گیلان به پایین بودن دستمزد و مزایای دریافتی در روز شنبه 28 آبان ماه نیز همچنان ادامه داشت.

به گفته نماینده معترضان، چندین سال است رانندگان استیجاری پیمانکاری که شمارشان تا ۱۸۰ نفر می‌رسد، از مسئولان شرکت توزیع برق درخواست رفع تبعیض و بهبود وضعیت شغلی و مزایای دریافتی کرده‌اند اما با وجود مصوبه افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد شورای عالی کار برای کارگران، کارفرما اخیراً تنها ۲۰ درصد به حقوق کارگران راننده اضافه کرده است.این کارگر گفت:کارگران راننده خواهان رسیدگی به خواسته قانونی خود هستند. دستمزد و مزایای آنها در مقایسه با دیگر کارگران که حقوقشان ۵۷ درصد افزایش یافته، متفاوت است اما مدیران شرکت توزیع برق توجهی به مطالبات و بهبود وضعیت معیشتی آنها ندارند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

اعتراض کارگران اخراجی روغن جهان

-

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

-

وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

-

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

-