کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتراض دست فروشان در اعتراض به عملکرد شهرداری تبریز

بنا به گزارش منتشره، روز دوشنبه ۱۷ تیر ماه، بار دیگر جمعی از دستفروشان تبریز در اعتراض به برخوردهای نامناسب ماموران شهرداری دست به تجمع زده بودند.
بر پایه این گزارش، دستفروشان با برپایی تجمع اعتراضی نسبت به جمع آوری بساطشان توسط ماموران شهرداری و همچنین ایجاد بازار شب در میدان “نماز” تبریز اعتراض کرده بودند. بنا به گفته دستفروشان، شهرداری هرگونه دستفروشی در محدوده بازار تاریخی تبریز را ممنوع اعلام کرده است. گفتنی است، پیشتر نیز در روز یکشنبه ۹تیر ماه، دستفروشان محروم تبریزی در اعتراض به ممنوعیت دستفروشی در محوطه بازار تاریخی تبریز، در مقابل درب فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کرده بودند.