کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتراضات کارگران آذرآب اراک

صبح روز یکشنبه 28 مهر ماه بار دیگر کارگران معترض آذرآب اراک  در اعتراض به عدم تحقق خواسته های خود از سوی مسئولین دست به تجمع زدند.

کارگران معترض خواستار احقاق حقوق پایمال شده خود، اعم از دریافت مطالبات معوقه،  تعیین تکلیف سهامداری شرکت، عقد قرارداد کاری دائم، پرداخت پاداش و تسویه حساب با بازنشستگان می باشند. آنها در این تجمع بیانیه منتشر کردند که در بخشی از آن آمده است، روز چهارشنبه توطئه‌ای آشکار از طرف شورای اسلامی کار آذرآب برای شکستن اعتصاب کارگران رخ داد. این توطئه، همکاری و همراهی تنگاتنگ اعضای شورای اسلامی کار و ماموران نیروی انتظامی را بر کارگران مسلم کرد. شورای اسلامی کار آذرآب با نقشه‌ای از پیش طراحی شده، فراخوان جلسه‌ای تحت عنوان “نشست هم‌اندیشی شورا” با پرسنل را دادند. در این جلسه به آنان به طور غیر واقعی گفته بودند که اکثریت کارگران رای به شکستن  اعتصاب داده اند. این درحالی است که کارگران قصد دارند برای احقاق حقوق خود مصمم تر از پیش به این اعتصابات ادامه دهند.