کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتراضات دانشجویی در سراسر کشور

روز شنبه 30 مهر ماه آبان ماه، شمار دانشجویانی که به صف اعتصاب‌کنندگان در دومین ماه اعتراضات سراسری در ایران پیوستند، افزایش پیدا کرد.

تجمع دانشجویان دانشگاه مازندران در میدان نیمای این دانشگاه در حالی  شکل گرفته که با برخورد شدید نیروهای حراست، بسیج و انجمن اسلامی این دانشگاه با دانشجویان معترض همراه است و با مقاومت دانشجویان معترض ادامه دارد. در دانشگاه بهشتی، دانشجویان توانستند علیرغم ممانعت حراست دانشگاه، سلف سرویس خود را آغاز کنند و دختران و پسران دانشجو در آن مشترکا حضور یابند. اعتراضات دانشجویی در دانشگاه تهران (پردیس شمالی)، دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی،دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، دانشگاه تبریز، دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد، دانشگاه اصفهان، دانشگاه یاسوج، دانشکده دندانپزشکی مشهد، دانشکده علوم پزشکی همدان، دانشگاه علم و فرهنگ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران، دانشگاه امیر کبیر، علیرغم جو شدید امنیتی و سرکوب، بطور گسترده ایی در جریان بود.