کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

تداوم آتش سوزی در جنگل‌های زاگرس

آتش‌سوزی در جنگل‌های منطقە حفاظت شدە بوزین و مەرخیل از توابع شهرستان جوانرود که از بعد از ظهر روز پنجشنبە ١٧ خرداد ماه، شروع شدە است و همچنان ادامە دارد.

بنا بە گزارش‌هایی دریافتی، این آتش سوزی‌ها بخش‌های “مەرەبزان” و “وەزی” در منطقە حفاظت شدە بوزین و مەرەخیل را در بر گرفتە است و علی‌رغم تلاش مردم منطقە و فعالان محیط زیست تاکنون مهار نشدە است.  همچنین ارتباط تعدادی از فعالان محیط زیست کە برای کنترل آتش‌شوزی بە منطقە رفتە بودند، قطع شدە است. در ویدیو منتشر شده،، یکی از فعالان محیط زیس می‌گوید کە آنها در محاصرە دود و آتش گیر کردەاند و از مردم می‌خواهد کە برای کنترل و مهار حریق به یاری آنها بشتابند. لازم به ذکر است، در دو روز گذشتە آتش‌سوزیها در مناطق جنگلی اطراف شهرهای پاوە در استان کرماشان و آبدانان در استان ایلام نیز ده‌ها هکتار از جنگل‌ها و مراتع آن مناطق را از بین برد.