کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
مطالب رسیده

تداوام اعتصاب کارگران و رانندگان راهداری مریوان و گسترش آن بە دیگر شهرهای استان کردستان

حسن رحمانپناە

به گزارش دریافتی روز شنبه اول آبان ماه جمعی از رانندگان و کارگران اداره راهداری و حمل و‌ نقل جاده‌ای شهرستان مریوان در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات‌شان دست به اعتصاب زدند.این گزارش می افزاید، کارگران معترض با توقف فعالیت و برپایی تجمع نسبت به سطح پایین حقوق و مزایا و همچنین تفاوت زیاد حق بیمه پرداختی با دریافتی‌های‌شان اعتراض دارند.این کارگران با امضای طوماری خطاب به مدیریت اداره راهداری شهرستان مریوان خواستار رسیدگی به خواسته‌های‌شان شدند.

اعتراض و اعتصاب کارگران در مریوان بلافاصلە با حمایت همکاران و هم صنفی های آنان در شهرهایکامیاران و سروآباد آباد (سوڵئاوا) روبرو میگردد و آنان نیز اقدام بە اعتصاب می نمایند.

طبق گزارشات دریافتی دیگر، در پی اعتصاب کارگران و رانندگان ادارە راهداری و حمل و نقل جادەای مریوان و درخواست اعلام حمایت از همکاران خود در دیگر شهرهای استان کردستان، طی دو روز گذشتە و بویژە دوشنبە، کارگران و رانندگان ادارە راهداری در برخی دیگر شهرهای این استان از اعتصاب همکاران خود حمایت نمودەاند. روز دوشنبە ٣ آبان ماە کارگران و رانندگان راهداری در شهرهای سنندج ،  قروە ، دهگلان نیز بە اعتصاب می پیوندند. در این روزمدیرکلسنندج بە میان کارگران اعتصابی رفتە و با وعدە و وعید حل مشکلات آنان تا دو ماه ایندە خواهان پایان دادن بە اعتصاب میگردد. اما کارگران و رانندگان اعتصابی در جواب میگویندتنها نیم ساعت بە شما وقت می دهیم تا مطالبات ما را برآورد نمائیدکەجنابمدیرکل با دست خالی مکان اعتصاب کارگران را ترک میکند. بخشی از کارگران راهداری در سقز و دیواندە نیز برای چند ساعت بە اعتصاب می پیوندند و باعث راه بندان در مسیرهای اصلی تردد شهری میگردند ، اما با وعدە و وعید مسئولین بە اعتصاب خود پایان می دهند.

تا دریافت گزارش فوق، اعتراض و اعتصاب کارگران و رانندگان حمل و نقل جادەای در شهرهایمریوان ، کامیاران ، صلوات آباد (سوڵئاوا) سنندج ، قروە  و دهگلان آدامە دارد. کارگران اعتصابی خواست های خود را در چند بند فرمولە و بە اطلاع دولت و صاحبان کار رساندە اند کە عبارتند از :

١_ افزایش دستمزد کارگران و رانندگان بە نسبت تورم و گرانی .

٢_  درنظرگرفتنهزینهیشرایطسختیکاروافزایشآن

٣_ تغییروضعیت استخدامی کارگران و رانندگان

٤ _ تضمین و پرداخت حق بیمه ماهانە کارگران و رانندگان که مسئولین مربوطە آن رابه حداقل رساندەاند.

اعتصاب کارگران و رانندگان راهداری و حمل و‌ نقل جاده‌ای کە از شهر مریوان شروع شد ، با حمایت دیگر همکاران آنان در شهرهای مختلف استان کردستان روبرو گردیدە و اکنون دارد شکل هماهنگ و سراسری، با طرح خواست و مطالبە یکسان بە خود میگیرد . کارگران و رانندگان اعتصابی اعلام داشتەاندبا دستمزد ماهانە سە و نیم تا چهار میلیون تومانی کمترین مشکلی از مشکلات عدیدە زندگی آنان برطرف نمی شود و تا کسب خواست و مطالبات خود بە اعتصاب همبستە و سراسری آدامە خواهند داد.”

این اعتصاب و اقدام کارگری در استان کردستان در میان سکوت رسانە های خبری برگزار و جریان دراد. حمایت از این اعتصاب ، همراهی و همگامی با کارگران اعتصابی با طرح خواست و مطالباتی کە میتواند همەگیر و سراسری گرد ، وظیفە فعالین کارگری و دیگر بخش های جنبش کارگری در کردستان و ایران است . ضرورت پیروزی در هر حرکت و اقدام جمعی کارگران ، رهبری ، سازمان ، اتخاذ شعار و مطالبات وحدت بخش رادیکال و طبقاتی است. چنین ابزار ، نیاز و ضرورتهای، هم اعتصاب و مبارزە کارگران را بە پیش می برد و هم در جریان مبارزە جاری و روازنە آنان ساختە و سیقل می یابند. صدای اعتصاب و حق طلبی کارگران معترض در استان کردستان و سراسر ایران  باشیم

٣ آبان ١٤٠٠ خورشیدی