کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تخریب منازل مسکونی شهروندان بلوچستان

ماموران اداره منابع طبیعی با همکاری نیروهای نظامی رژیم روز نهم فروردین ماه، به روستای خواجه مسک شهرستان زاهدان یورش برده و اقدام به تخریب منازل مسکونی شهروندان کردند.

براساس ویدیوهایی منتشر شده، ده ها مامور منابع طبیعی با همکاری نیروهای نظامی رژیم به روستای خواجه مسک یورش برده و اقدام به تخریب منازل مسکونی شهروندان کرده اند. به گفته شهروندان: “منازلی که کسی حضور نداشته باشد، توسط ماموران منابع طبیعی و نیروهای نظامی تخریب می شوند.”