کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تخریب اموال دستفروشان در شیراز

صبح روز جمعه 19 آبان ماه، ماموران نيروى انتظامى همراه اجرائيات شهردارى شیراز به اموال دستفروشان  در یکی از خيابان های شیراز،هجوم برده وضمن تخریب وسایلشان، تمام اموال آنها را مصادره کردند.

این حمله و هجوم وحشیانه به وسایل امرار معاش دستفروشان،موجب قطع شدن درآمد چندین خانوار در شرایط بحرانی اقتصادی گردید.دستفروشان محرومی که از سر ناچاری و بدلیل نبود فرصت‌های شغلی،از راه دستفروشی،زندگی و معیشت خانواده‌شان را تأمین میکنند حتی برای در امان ماندن از حمله نیروهای شهرداری به اموالشان قادر به تعطیلی کارشان نیستند؛چرا که معیشت خانواده‌شان وابسته به کار روزانه آنها است.دستفروشان محروم با پذیرش بیماری در سرما و گرما و با زحمت و مشقت زیاد و مزاحمت و زورگویی روزانه مأموران شهرداری،تلاش می‌کنند تا نان بخور و نمیری را برای خانواده تأمین کنند.