کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

تحریم انتخابات نمایشی رژیم از سوی اساتید و دانشجویان دانشگاه کردستان

جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه کردستان روز چهارشنبه 9 اسفندماه،طی بیانیه هایی بر تحریم فعال انتخابات پیشروی ایران تاکید کردند.

اساتید و دانشجویان در بیانیه خود با اشاره به اینکه کردستان در همان ابتدا با تشخیص استمرار مسیر استبداد،سرکوب و فساد تاریخی در ایران،حاضر به شرکت در نمایش فرمایشی رفراندوم ١٣٥٨ نشد،آوردەاند:پس از آن،کردستان همواره پیشگام مقاومت و مبارزه در برابر سلب آزادی و ناعدالتی بوده و به عنوان ملتی تحت ستم سرنوشت سیاسی خود را در تقابل با نظم موجود دیده است.این بیانیه تنها کارکرد “صندوق رای” از ابتدای شکل گیری حکومت جمهوری اسلامی را حفظ نظام به واسطه بازتولید مشروعیت استبدادی عنوان میکند و میگوید:اکنون این نظام مستهلک و از کارافتاده باز هم ازدحام در پای صندوق های رای را هدف گرفته که شاید از دست رفتن مشروعیت بینالمللیاش را به تعویق بیاندازد.