کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کشاورزان و مالباختگان دزفول

شماری از کشاورزان و مالباختگان منطقه چغامیش در شهرستان دزفول، با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل فرمانداری این شهرستان، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

این افراد دلیل تجمع خود را اعتراض به بی توجهی مسئولین یک شرکت در شهرستان بابلسر عنوان کردند که دارایی های آنها را غارت کرده و اکنون پاسخگو نمی باشد. معترضان و خواستار رسیدگی مقامات دولتی به این پرونده شدند.