کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کشاورزان شهرستان هیرمند

روز چهارشنبه ۲4 آذرماه، شماری از کشاورزان شهرستان هیرمند، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان تجمع کردند.

کشاورزان به “قطع سهمیه سوخت موتورهای آب و تراکتورهای خود” معترض‌اند و خواستار پیگیری مسئولین مربوطه در زمینه بازگرداندن سهمیه سوخت خود هستند. بنا به گزارش ها، سهمیه سوخت کشاورزان هیرمند توسط شرکت نفت استان سیستان و بلوچستان قطع شده، در حالی که فرمانداری و جهاد کشاورزی این شهرستان تایید کرده اند که سوخت مورد نظر، به مصارف کشاورزان اختصاص داده شده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش سراسری در ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کسری پلیمر

komalah

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah