کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کشاورزان در قم

تجمع کشاورزان در قم

روز پنجشنبه ۱۱ آذرماه  جمعی از کشاورزان قم در مقابل شرکت تعاونی تولیدی روستای رحمت آباد این شهر تجمع کردند.

تجمع این کشاورزان در اعتراض به عدم تخصیص حقابه و اعمال جریمه های سنگین نسبت به برداشت آب از چاه های کشاورزی صورت گرفته است. کشاورزان در این تجمع حقابه استان قم از سرشاخه های قمرود را در سال های خشک، ۵۰ و سالهای پربارش، ۸۰ میلیون متر مکعب اعلام کردند که به دلیل تخصیص نیافتن این حقابه مجبور به برداشت اضافه آب از چاه های کشاورزی شدند که این برداشت اضافه از منظر شرکت آب منطقه ای قم غیرقانونی و مستوجب جریمه است. کشاورزان معترض گفتند: شرکت آب منطقه ای قم جریمه های چند میلیاردی بابت اضافه برداشت از چاه های کشاورزی اعمال کرده که در صورت پرداخت نکردن با مصادره و توقیف اموال و زمین کشاورزی و احیانا زندان مواجه خواهند شد.