کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگزاران مخابرات روستایی کشور

شماری از کارگزاران مخابرات روستایی کشور روز یکشنبه 29 خرداد ماه در اعتراض به عدم افزیش حقوق و دستمزد سال جدید خود دست به تجمع زدند.

یکیاز معترضان می گوید با گذشت سه ماه از سال جدید پرداخت حقوق خرداد ماه کارگزاران مخابرات روستایی با افزایش سال ۱۴۰۱ توسط شرکت مخابرات ایران در هاله‌ایی از ابهام قرار دارد؛ پیگیریها و گمانه‌زنی حاکی از این است که افزایش دستمزد سال جدید شاید به حقوق خردادماه کارگزاران نخواهد رسید و این ماه نیز مانند ماههای فروردین و اردیبهشت احتمالاً بر اساس دستمزد سال قبل پرداخت خواهد شد.