کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران پروژه سد شهر بیجار

گروهی از کارگران پروژه سد شهر بیجار در استان گیلان در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزدهای معوقه خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

به گفته نماینده کارگران معترض، کارگران این پروژه حقوق فرودین ماه و نیمی از حقوق اردیبهشت خود را دریافت کرده‌اند ولی روی هم رفته ۱۰ ماه معوقه‌ی مزدی از سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دارند.  وی همچنین می افزاید، پیمانکار این پروژه شرکت توسعه منابع آب انرژی و کارفرمای آن نیز آب منطقه گیلان است که ظاهرا پیمانکار به دلیلِ بدهی از آب منطقه گیلان  قصد دارد پروژه را تعطیل و کارگران را از کار بیکار کند.