کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران پروفیل ساوه

تعدادی از کارگران کارخانه پروفیل ساوه روز یکشنبه 4  دیماه با برپایی تجمعی خواستار لحاظ شدن عناوین شغلی خود در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور شدند.

به گفته نماینده کارگران معرتض، کار کارگران این کارخانه به دلیل وجود آلودگی‌های محیطی فراوان باید در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور باشد اما کارفرما بین سالهای ۹۷ تا ۹۸ با استناد به رای کمیته بدوی اداره کار، عنوان سختی کار را لحاظ نمی‌کند. بنابراین بازنشستگی کارگران این کارخانه مشمول مزایای مشاغل سخت نمی‌شود و به‌صورت عادی انجام می‌شود. وی همچنین می افزاید، در حال حاضر کارگرانی که سوابق ۲۰ ساله دارند و آماده بازنشسته شدن با قانون مشاغل سخت و زیان‌آور هستند، امکان بازنشسته شدن برایشان فراهم نیست.