کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران قند تربت جام

روز دوشنبه 15 مهر ماه، شماری از کارگران کارخانه قند تربت جام، به دنبال عدم تحقق وعده های مسئولین جهت پرداخت دستمزدها و سایر معوقاتشان، مقابل این کارخانه دست به تجمع زدند.

کارگران معترض با سردادن شعار خواستار پرداخت کلیه مطالبات مزدی خود و همچنین پرداخت حق بیمه خود از سوی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی شدند. گفته می شود در جریان این تجمع، کارفرما از ترس گسترش اعتراضات کارگران در میان آنان حاضر شد و وعده داد طی چند روز آینده کلیه مطالبات کارگران را پرداخت خواهد کرد.