کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران قرارداد مدت موقت شرکت نفت

روز دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۱، جمعی از کارگران قرارداد مدت موقت شرکت نفت در مقابل ساختمان این شرکت در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.

معترضان در این تجمع خواهان پرداخت عیدی مطابق مصوبه شورای عالی کار شدند. آنها همچنین از احتمال پرداخت عیدی کارمندی پایان سال انتقاد کردند و گفتند: چرا تمام سال کارگریم اما عیدی پایان سال، کارمندی است؟ کارگران قرارداد موقت نفت با بیان اینکه باید مشمول پرداخت عیدی کارگری – حداقل دو پایه حقوق و حداکثر سه پایه حقوق کارگری- شوند؛ می‌گویند: پرداخت عیدی کارمندی به کارگران نفت، اجحاف است‌و‌از کارگزاران مجلس میخواهند  دستور پرداخت عیدی کارگری را صادر نمایند.