کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تجمع کارگران شهرهای مختلف ترکیه در آنکارا

روز یکشنبه 28 فروردین ماه همزمان با ضیافت اردوغان در کاخ “دلمه باغچه” برای هنرمندان حکومتی، کارگران و بازنشستگان از شهرهای مختلف ترکیه، به آنکارا رفته و در اعتراض به سیاست های اقتصادی حکومت و نابرابری، تجمع اعتراضی برپا کردند.

به گزارش منتشر شده، شمار زیادی  از اعضای اتحادیه های کارگری و بازنشستگان از شهرهای مختلف ترکیه با رفتن به آنکارا در اعتراض به سیاست های اقتصادی دولت در پارک نزدیک به مقبره مصطفی کمال آتاتورک بنیانگذار ترکیه نوین، تجمع کردند. آنها با سر دادن شعارهایی در اعتراض به نابرابری اقتصادی و عدم تحقق دموکراسی، خواهان رسیدگی به خواست هایشان از سوی وزارت کار شدند.