کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شهرداری بجنورد

روز چهارشنبه ۱۷ فروردین، شماری از کارگران بخش پسماند شهرداری بجنورد، در مقابل ساختمان فرمانداری این شهر، دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران پسماند بجنورد خواستار عقد قرارداد مستقیم با شهرداری هستند تا به حق و حقوق واقعی خود برسند. کارگران معترض می گویند، نگران امنیت شغلی خود هستند و با قرارداد پیمانکاری، حقوق آن ها تنزل پیدا می کند و به حق و حقوق واقعی خود نمی رسند. خبرها حاکی از آنست که سازمان پسماند بجنورد در استان ملغی شده و  شرایط قرارداد کاری این کارگران نیز بلاتکلیف مانده است قابل ذکر است هر یک از این کارگران به مدت 16 تا 17 سال در این سازمان سابقه اشتغال دارند.

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-