کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شهرداری اندیمشک

کارگران شهرداری اندیمشک روز دوشنبه 26 دیماه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی و سایر مطالبات خود دست به تجمع زدند.

در همین خصوص یکی از کارگران به نمایندگی از سایر کارگران معترض گفته است، تأخیر در پرداختِ حقوق کارگران شهرداری و عدم پرداختِ ۵ ماه حق بیمه کارگران، کوتاهی در تبدیل وضعیتِ آنها و همچنین‌ عدم تبدیل وضعیتِ کارمندان دانشگاه علمی کاربردی از جمله مواردی است که کارگران نسبت به آن اعتراض دارند.