کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شرکت فولاد پارس هفت تپه

تجمع کارگران شرکت فولاد پارس هفت تپه

روز شنبه 18 فروردین ماه شماری از کارگران شرکت فولاد پارس هفت تپه از انجام فعالیت های روزانه خود امتناع کرده و دست به تجمع و اعتصاب زدند.

در این گزارش به نقل از کارگران آمده است:یکی از دلایل اعتراض آنها از یک سو واکنش به اخراج دوازده نفر از همکارانشان است و از سوی دیگر پاسخی به محقق نشدن وعده‌ هایی است که توسط کارفرما به اعتراضات ماه هاى گذشته داده شده بود.شایان ذکر است که عمده‌ترین مطالبات کارگران شرکت فولاد پارس هفت تپه “اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، توجه به مسائل رفاهی و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی، برخورداری از امنیت شغلی و افزایش مدت قراردادهای منعقده، افزایش حقوق و مواردی از این دست عنوان” می‌باشد.