کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران روغن نباتی جهان

گروهی از کارگران بیکار شده روغن نباتی جهان روز سه شنبه 8 آذر ماه در اعتراض به عدم دریافت مطالالبات مزدی معوقه خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

از قرار معلوم مطالبات مزدی و سنواتی حدود ۷۳ نفر از کارگران کارخانه روغن نباتی جهان در زنجان بعد از حدود سه ماه از قطع همکاری آن‌ها با کارخانه هنوز پرداخت نشده است. یکی از کارگران در کارخانه روغن نباتی جهان در این  خصوص می گوید: میانگین سنوات پایان خدمت حدود ۷۳ کارگر سابق کارخانه روغن نباتی جهان براساس سوابق کاری از ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است که کارفرما به بهانه نداشتن منابع مالی، از پرداخت آن سرباز می زند.