کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران خطوط ابنیه فنی زنجان

روز یکشنبه ۲۸ فروردین ماه کارگران خطوط ابنیه فنی زنجان در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت مطالبات معوقه خود دست به تجمع زدند.

کارگران با بیان اینکه ۲۸ روز از آغاز سال می‌گذرد و کارگران ابنیه فنی زنجان که در ناحیه ریلی شمال غرب واقع شده، هنوز حقوق اسفند سال گذشته خود را دریافت نکرده‌اند، افزودند: با بی‌توجهی مسئولان به مطالبات کارگران درنهایت تصمیم گرفته اند تا رسیدن به کلیه مطالباتشان دست از اعتراض و تجمع برندارند. آن‌ها با بیان اینکه کارگران ابنیه فنی همواره مطالبات مزدی و سایر مزایای قانونی خود را با تاخیر دریافت می‌کنند، اظهار داشتند: در حال حاضر شمار زیادی از کارگران به دلیل دریافت نکردن به موقع حقوق در وضعیت معیشتی خوبی به سر نمی‌برند.